KOMORNIK SĄDOWY 
Emil Krasowski

KANCELARIA ul. Świętokrzyska 51/3, 80-180 Gdańsk

KOMORNIK SĄDOWY 
Emil Krasowski

KOMORNIK SĄDOWY 
Emil Krasowski

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Emil Krasowski.

Dane kontaktowe:

Poczta elektroniczna pod adresem: gdansk.krasowski@komornik.pl
Telefonicznie: 58 690-71-31
Listownie pod adresem: ul. Świętokrzyska 51/3, 80-180 Gdańsk

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pod adresem iod@komornik-krasowski.pl lub listownie kierując korespondencję na adres siedziby administratora. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771).

4. Źródła pozyskiwania danych: źródła publiczne, od stron postępowania (wierzycieli, dłużników), uczestników postępowań, organów administracji publicznej, podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji, podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających lokalami, biur informacji gospodarczej, innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu – związanych z realizacją ustawowych obowiązków komornika.

5. Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje Pani/Pana dane osobowe w toku postępowania egzekucyjnego stronom oraz uczestnikom postępowania, urzędom lub/oraz instytucją, a także innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.

7. W ramach wykonywania przez komornika zadań, o których mowa w art. 3 ust. 3 i ust. 4 pkt 1 i 2, skorzystanie przez daną osobę z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, odbywa się wyłącznie w drodze skargi na czynności komornika, którą należy złożyć do Komornika Sądowego przy Sądzie-Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Emila Krasowskiego. Skarga jest procedowana w trybie art. 767 k.p.c.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa. Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 14 grudnia
2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych.

9. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.